003

GWLEDDA

Welsh verb, meaning ‘to feast’

£29.50 y pen / per head

Croeso i fwydlen Nadolig cynta Llofft! Dyma wledd Nadoligaidd i’w fwynhau hefo ffrindiau a theulu. Bwyd da, diod da a chwmni da.

Mwynhewch a Nadolig Llawen!

Welcome to Llofft’s first Christmas Menu! A Christmas feast to be enjoyed with friends and family. Good food, good drink and great company.

Enjoy a Nadolig Llawen!

Porc Beli Felinheli
Felinheli Pork Belly

Bol porc wedi goginio’n araf g/chroen oren, coriander, salad ffeuen mwng, gyda haenen o  star anise a charamel (Di-G)

Slow cooked pork belly w/orange zest, coriander, mung bean salad, & star anise caramel glaze (GF)

Cig Eidion Chili a Sinsir
Ginger and Chilli Beef

Cig eidion chili Thai wedi’i rostio’n araf g/ haenen o sinsir a soy (Di-G)

Slow roasted Thai chilli beef w/a ginger & soy glaze (GF)

Yorkshires Ysblennydd
Posh Yorkshires

Pwdin Swydd Efrog wyau Soflieir wedi’u stwffio â chaws blodfresych wedi‘i fygu’n ysgafn 

Quail eggs yorkshire pudding stuffed w/lightly smoked cauliflower cheese

Tatws Rhost Nadoligaidd
Christmas Roast Potatoes

Tatws rhost traddodiadol g/theim, rhosmari & Halen Môn (F) (Di-G)

Traditional roast potatoes with thyme, rosemary & Halen Môn (V) (GF)

Sbrowts Nain Rose
Nana Rose’s Special Sprouts

Ysgewyll Brwsel wedi’u rhostio, g/chig moch Cymreig a afal melys (Opsiwn F/Ll ar gael) (Di-G)

Roasted brussel sprouts, w/Welsh bacon and sweet apples (Vegan / Veg Option available) (GF)

(Nana Rose oedd nain/mamgu ein Prif gogydd Mikey! – Nana Rose was our Head chef Mikey’s Irish grandmother!)

Llysiau Arbennig y gaeaf… a mwy
Special Winter Vegetables…and more

Detholiad o lysiau’r gaeaf wedi’u rhostio gyda masarn a mwstard Dijon (F) (Di-G)

A selection of roasted winter vegetables w/ maple and dijon mustard (V) (GF)

Stwffin saets a nionyn
Sage and onion Stuffing

Ar gyfer ein cyfeillion Figan yn lle y cyrsiau cig
For our Vegan friends as an alternative to the meat dishes

Blodfresych Nadolig Llofft
Llofft Christmas Cauliflower

Blodfresych cyfan gyda hadau pomgranad, coriander a iogwrt soya (Di-G)

Whole roast cauliflower with pomegranate seeds , coriander & soya yoghurt (GF)

Pwdin | Pudding

Crymbl Cartrefol Llofft
Llofft Christmas Crumble

Crymbl afal a llugaeron g/sinamon a nytmeg, wedi’i weini gyda chwstard neu hufen dwbl

Apple and cranberry crumble with cinnamon & nutmeg served with custard / cream

neu/or

Neil Torte Oes?

Pwdin torte siocled tywyll g/chlementin a chnau cyll (F) (Di-G)

Dark chocolate clementine and hazelnut torte pudding (V) (GF)

I goroni’r cyfan (cost ychwanegol)
To crown it all (additional cost)

Affogato Eira Eryri 

£4.00

Hufen Ia fanila ‘Glasu’ wedi ei drochi gyda espresso ‘Coffi Eryri’ (blend Llofft) (Di-G)

‘Glasu’ vanilla ice cream drenched in ‘Coffi Eryri’ espresso Llofft blend (GF)

(Rym Barti Ddu / Barti Ddu Rum + £3.50)

Alergedd:
Mae ein holl fwyd yn cael ei baratoi mewn cegin lle mae cnau, glwten, ac alergenau eraill yn bresennol ac nid yw ein disgrifiadau bwydlen yn cynnwys yr holl gynhwysion – os oes gennych alergedd bwyd, rhowch wybod i ni cyn archebu. Mae gwybodaeth lawn am alergenau ar gael. Gofynnwch i aelod o’r tîm am fanylion.

Allergies:
All our food is prepared in a kitchen where nuts, gluten and other allergens are present and our menu descriptions do not include all ingredients – if you have a food allergy, please let us know before ordering. Full allergen information is available, please ask a team member for details.

Archebu Bwrdd

Book a table

Bydd blaenoriaeth i grwpiau o 4 neu fwy
Groups of 4 or more will be given priority

Plant o dan 4 am ddim
Children under 4 Free

Gofynnwn i chi lenwi pob rhan o’r ffurflen. Os ddim yn berthnasol rhowch N/A
Please complete the whole form. If not applicable note N/A

Rhannwch | Share

Cyn i chi archebu...

* Mae archebion grwp ar gyfer 4 neu fwy.

* Mae gofyn i’r dyddiad a geisir amdano ac anghenion y grwp gael eu nodi yn glir yn ffurflen archebu Nadolig Llofft, a’i gwblhau gan drefnydd y grwp neu barti

* Bydd staff Llofft yn gwirio argaeledd a chysylltu a’r trefnydd cyn parhau a’r broses archebu a chreu archeb amodol

* Mae’n ofynnol talu blaendal o £10.00 y pen, na ellid ei ad-dalu, o fewn 7 niwrnod i ddyddiad yr archeb amodol er mwyn sicrhau pob archeb

* Blaendâl i’w dalu i Llofft trwy B.A.C.S, yn dyfynnu eich cyfeirnod archebu a rennir gyda chi yn yr archeb amodol 

* Rhaid i drefnydd y grwp gasglu blaendaliadau aelodau’r grwp

* Dim ond pan fo’r ffurflen wedi ei chwblhau a’i dychwelyd, a’r blaendal wedi ei dderbyn  mae’r archeb wedi ei gadarnhau

* Blaendâl i’w dalu trwy BACS i gyfrif banc busnes Llofft Cyfyngedig 40-30-07 01870327 gan nodi cyfeirnod LLOFFTXXXXXXX

Before you book...

* Group bookings are for 4 or more in number

* Preferred date of booking and group requirements should be clearly specified in Llofft Christmas booking form, and completed by the party organiser

* Llofft staff will check availability and liaise with party organiser before continuing with booking process and making a provisional booking

* A non-refundable deposit of £10.00 per head is required within 7 days of receiving the provisional booking to secure all bookings

* All deposits to be made to Llofft via B.A.C.S quoting your booking reference number, which will be shared with you .at the time of the provisional booking

* The party organiser must collect all deposits for the group

* Only when the completed form and deposit are received is the booking confirmed

* Deposit to be paid via BACS to our business bank account Llofft Cyfyngedig 40-30-07 01870327 quoting reference LLOFFTXXXXXXXX