Cyn i chi archebu...

* Mae archebion grwp ar gyfer 4 neu fwy.

* Mae gofyn i’r dyddiad a geisir amdano ac anghenion y grwp gael eu nodi yn glir yn ffurflen archebu Nadolig Llofft, a’i gwblhau gan drefnydd y grwp neu barti

* Bydd staff Llofft yn gwirio argaeledd a chysylltu a’r trefnydd cyn parhau a’r broses archebu a chreu archeb amodol

* Mae’n ofynnol talu blaendal o £10.00 y pen, na ellid ei ad-dalu, o fewn 7 niwrnod i ddyddiad yr archeb amodol er mwyn sicrhau pob archeb

* Blaendâl i’w dalu i Llofft trwy B.A.C.S, yn dyfynnu eich cyfeirnod archebu a rennir gyda chi yn yr archeb amodol 

* Rhaid i drefnydd y grwp gasglu blaendaliadau aelodau’r grwp

* Dim ond pan fo’r ffurflen wedi ei chwblhau a’i dychwelyd, a’r blaendal wedi ei dderbyn  mae’r archeb wedi ei gadarnhau

* Blaendâl i’w dalu trwy BACS i gyfrif banc busnes Llofft Cyfyngedig 40-30-07 01870327 gan nodi cyfeirnod LLOFFTXXXXXXX

Before you book...

* Group bookings are for 4 or more in number

* Preferred date of booking and group requirements should be clearly specified in Llofft Christmas booking form, and completed by the party organiser

* Llofft staff will check availability and liaise with party organiser before continuing with booking process and making a provisional booking

* A non-refundable deposit of £10.00 per head is required within 7 days of receiving the provisional booking to secure all bookings

* All deposits to be made to Llofft via B.A.C.S quoting your booking reference number, which will be shared with you .at the time of the provisional booking

* The party organiser must collect all deposits for the group

* Only when the completed form and deposit are received is the booking confirmed

* Deposit to be paid via BACS to our business bank account Llofft Cyfyngedig 40-30-07 01870327 quoting reference LLOFFTXXXXXXXX

Rhannwch | Share